ZARZĄDZENIE Nr 288/2017

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Miasta i Gminy Wysoka.

Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/244/2014 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Wysoka (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 2014.2535) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka, zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Miasta i Gminy Wysoka.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców, wniesienie uwag i ewentualna akceptacja projektu, o którym mowa w pkt.1.

§ 2. Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od 8 sierpnia do 22 sierpnia 2017 r.

§ 3. Projekt Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich stanowiących własność Miasta i Gminy Wysoka udostępniony zostanie mieszkańcom na stronie internetowej Miasta i Gminy, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz w formie papierowej dostępnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy.

§ 4. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia i opinie składać można pisemnie w formie elektronicznej lub tradycyjnej (papierowej). Adres office@gminawysoka.pl

§ 5. Za koordynację i przeprowadzenie konsultacji społecznych odpowiedzialna jest Pani Donata Grabek – inspektor ds. organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

§ 6. Z przebiegu konsultacji projektu sporządzony zostanie protokół, który podany zostanie do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu, stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji społecznych.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.