Wysoka, dnia 19 czerwca 2017 roku

PP.67330.4.2017

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073/, z zastrzeżeniem art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r., poz. 23/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia,

że na wniosek Enea Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań,

została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

modernizacja sieci elektroenergetycznej 15/04 KV na działkach nr 65, 20, 18 i 101 położonych w obrębie 013 Wysoka Mała, w gminie Wysoka.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka, w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej