PP.67330.2.2017

Wysoka, dnia 26 kwietnia 2017 roku

OBWIESZCZENIE

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2016 r., poz. 23/,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia,

że w dniu 5 kwietnia 2017 roku, zostało wszczęte na wniosek Pani Natalii Kowalskiej zam.; ul. Różana 8, 77-430 Krajenka, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia – „rozbudowa dworu z jego przebudową na dom opieki społecznej”.

Inwestycja planowana jest do realizacji na działce nr 326/2 leżącej w obrębie wsi Tłukomy.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia oraz w toku całego postępowania, jak i bezpośrednio przed wydaniem decyzji, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Obwieszczenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwest.

- gabloty ogłoszeń

- BIP

2. a/akta

IF-W