Uchwała Nr   X / 55 / 2007

Rady Miasta i Gminy Wysoka

z  dnia   24    września 2007 roku

 

 

 

w  sprawie : procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

     Na podstawie  art . 53 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  Nr   142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala co następuje:

 

 

§ 1. Radni, sołtysi, mieszkańcy gminy, Komisje Rady Miasta i Gminy, komitety społeczne oraz organizacje pozarządowe składają Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka wnioski do projektu budżetu  w   nieprzekraczalnym terminie do 30 września   roku   poprzedzającego   rok   budżetowy.

 

§ 2. 1.Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i kierownik zakładu budżetowego, a także pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy Urzędu Miasta i Gminy Wysoka zobowiązani są w terminie do 10 października poprzedzającego rok budżetowy do opracowania i przedłożenia   wstępnych   projektów planów rzeczowo – finansowych dochodów i wydatków, materiałów kalkulacyjnych niezbędnych na etapie przygotowywania projektu uchwały budżetowej.

 

2.      Projekty planów finansowych, o których mowa  w   ust.1 opracowywane są na podstawie:

1)      wniosków i propozycji   Rady  Miasta i Gminy,

2)      planowanego średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług     

konsumpcyjnych,     

3)      średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w sferze  budżetowej  .

 

 

§ 3. 1. Skarbnik Miasta i Gminy Wysoka na podstawie obowiązujących przepisów finansowych w  oparciu   o:

 

1)   projektowaną   wysokość subwencji i udziałów podanych  przez  Ministra 

       Finansów, oraz projektowane wielkości dotacji celowych  wynikające   z  

       zawiadomień poszczególnych dysponentów środków   finansowych  ,

 

2)   dotacje   na zadania wynikające z zawartych porozumień z innymi   

       jednostkami  samorządu  terytorialnego,

 

3)       kalkulacje własne uwzględniające przewidywane wykonanie budżetu w      

roku bazowym oraz  planowane  wysokości stawek podatków i opłat lokalnych,  

 

4)      przedłożone  wstępne  projekty  planów rzeczowo –  finansowych,

5)      otrzymane  wnioski,

opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu  i   przedkłada Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka w terminie do dnia 31 października.

 

 

2.    Pracownik ds. gospodarki gruntami oraz  ds . mienia komunalnego   opracowują informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 30 września  i przedkładają Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka  w  terminie do dnia  31 października.

 

 

 

§ 4. 1. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka  w   oparciu o złożone wnioski oraz na podstawie materiałów opracowanych przez Skarbnika i pracownika zajmującego się merytorycznie gospodarką gruntami i nieruchomościami przygotowuje  projekt   budżetu.

2.   Integralną część projektu budżetu stanowią.

- projekt uchwały budżetowej

- objaśnienia do projektu budżetu   

- informacja   o   stanie mienia komunalnego

- prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne    wynikająca  z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

 

3.      Objaśnienia do uchwały budżetowej powinny obejmować:

 

1)       kalkulację dochodów budżetowych według źródeł  ich   pozyskiwania;

 

2)    informację   o wydatkach bieżących z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu

płac , naliczeń składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

 

3)    informację   o wydatkach inwestycyjnych ze wskazaniem zadań

       kontynuowanych i noworozpoczynanych, zobowiązań w zakresie   

       inwestycji, spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na   

       realizację  inwestycji ;

 

4)      omówienie poziomu zadłużenia gminy,  przychodów    związanych

z pokryciem deficytu budżetowego   oraz   rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętych  długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek, w tym źródła finansowania deficytu budżetowego, przeznaczenie nadwyżki budżetowej;

 

5)      prognozę  łącznej  kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego i na lata następne winna przedstawiać.

a.       rodzaj  zadłużenia ( kredyt, pożyczka, nazwa zadań, które zostaną sfinansowane kredytem czy pożyczką );

b.      wartość  nominalna zadłużenia;

c.       data  zaciągnięcia zadłużenia;

d.      stan  zadłużenia na koniec danego roku budżetowego;

e.       raty  i odsetki przypadające do spłaty w poszczególnych latach;

f.        prognozowane  dochody w budżecie M i G w poszczególnych latach;

g.       prognozowane  wydatki w bieżące M i G  w poszczególnych latach.

 

4. Informacja  o  stanie mienia komunalnego powinna obejmować dane, które są wymagane przepisami ustawy o finansach publicznych.

 

5. Projekt uchwały budżetowej wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, objaśnieniami i prognozą łącznej kwoty długu Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka  przedkłada ;

-Radzie Miasta i Gminy Wysoka za pośrednictwem Przewodniczącego Rady

      -Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

 

§ 5.  1.  Projekt uchwały budżetowej określa dane wymagane przepisami ustawy

 o  finansach publicznych.

 

2. Załącznikami do uchwały budżetowej sporządzanymi w formie tabelarycznej są:

 

1)      plan dochodów w  podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej;

2)      plan wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej ;

3)      dochody  i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej;

4)      dotacje  celowe otrzymane na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie  umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

5)      wydatki  na wieloletnie programy  inwestycyjne, z wyodrębnieniem wydatków na  finansowanie poszczególnych programów;

6)      wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych  i Funduszu Spójności i innych środków nie podlegających zwrotowi;

7)      źródła  pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu oraz  przychody i rozchody budżetu;

6)      plan  przychodów i wydatków zakładów budżetowych;

7)      zakres  i kwoty dotacji przedmiotowych i celowych zakładów budżetowych;

8)      plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

9)      w przypadku posiadania przez jednostki rachunku dochodów własnych oraz utworzenia  gospodarstw pomocniczych w jednostkach budżetowych będzie dodatkowo  plan przychodów i wydatków;

10)  w przypadku podpisania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym wykaz  obowiązujących umów.

 

3. Projekt uchwały budżetowej określa także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w  Miejsko  Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

 

4. Określenie kwot wydatków jednostek pomocniczych gminy.

 

5. Określenie  kwoty, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać  zobowiązania.

 

§ 6. 1. Przewodniczący Rady zgodnie ze Statutem Miasta i Gminy przekazuje projekt budżetu wraz z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym Komisjom Rady.

 

2. Komisje Rady odbywają posiedzenia, na których analizują projekt budżetu     

oraz formułują  opinie   o projekcie.

 

3.      W  przypadku     zgłoszenia   propozycji  wprowadzenia    nowego   wydatku lub zwiększenia  wydatku  zapisanego  w  projekcie, Komisja musi  wskazać  źródło jego sfinansowania.

 

4.      Opinie poszczególnych Komisji     podstawą do sformułowania ostatecznej 

opinii  o  projekcie budżetu przez Komisję Rozwoju Gospodarczego (jest to komisja właściwa wyznaczona przez Radę M i G Wysoka do opiniowania spraw związanych z budżetem ).

 

5.    Opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego  przekazywana   jest Burmistrzowi Miasta i Gminy, który po zapoznaniu się z jej treścią przygotowuje swoje stanowisko w stosunku do uwag, zastrzeżeń i wniosków oraz pisemną propozycję poprawek do projektu budżetu, zwaną dalej autopoprawkami.

  

 

§ 7.    Tryb rozpatrywania projektu budżetu i podejmowanie uchwały budżetowej:

 

1)         przedstawienie  projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza Miasta i Gminy lub osobę przez niego upoważnioną;

 

 2)    przedstawienie   opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;

 

3)         przedstawienie  opinii  Komisji Rozwoju Gospodarczego;

 

4)         ustosunkowanie  się  Burmistrza Miasta i Gminy do uwag, zastrzeżeń i wniosków;

 

5)         przedstawienie  ewentualnych  autopoprawek do projektu budżetu;

 

6)       dyskusja  nad  proponowanymi poprawkami, ich przegłosowanie;

 

7)       podjęcie  uchwały  budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami.

 

 

§ 8.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka

 

 

§ 9.Traci moc uchwała Nr XIII/93/99 Rady Miasta i Gminy Wysoka  z   dnia 28 września 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Wysoka oraz szczegółowości materiałów towarzyszących uchwalaniu budżetu.

 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.