ZPP.271.1.2016                                                                 

Wysoka, dnia 14 czerwca 2016 roku

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 600.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych znajdujących się w budżecie Miasta i Gminy Wysoka w 2016 roku”

           Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późz. zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Bank Spółdzielczy w Wysokiej

Ul. Strzelecka 1, 89-320 Wysoka

 

Uzasadnienie wyboru ofert:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

 

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja   kryterium: cena i czas uruchomienia kredytu

 

1.

 

 

2.

 

 

 

3

 

Bank Spółdzielczy w Wysokiej

Ul. Strzelecka 1,  89-320 Wysoka

 

ING Bank Śląski S.A.,

Ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice 

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Ul. Pocztowa 3, 66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Nadnotecki Bank Spółdzielczy Białośliwie

Ul. Kościuszki 41, 89-340 Białośliwie

 

 

99,0 pkt+1 pkt=100 pkt 

 

 

89,72 pkt+1 pkt=90,72 pkt

 

 

 

 

77,74 pky+1 pkt=78,74 pkt

 

 

 

                                                                                                    mgr inż. Marek Madej  

                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka