PP.67330.1.2016

Wysoka, dnia 1 lutego 2016 roku

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2015 r., nr 199 j.t. ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., nr 267 j.t./,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia,

że w dniu 1 lutego 2016 roku, zostało wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznań, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE”, na działkach nr 65, 39, 40, 556, 558, 559, 149/2, 188/6 leżących w obrębie ewidencyjnym wsi Mościska, na działkach nr 64, 88, 89/2, 87 leżących w obrębie ewidencyjnym wsi Wysoka Mała, na działkach nr 96, 97, 101, 99, 122, 87, 88, 84/1 leżących w obrębie ewidencyjnym wsi Grabówno.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Obwieszczenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia wywieszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwest.

- gabloty ogłoszeń (UMiG w Wysokiej, UG w Miasteczku Krajeńskim, gabloty sołeckie Mościska, Wysoka Mała, Grabówno)

- BIP

- w miejscu lokalizacji inwestycji

2. a/akta