PP.6721.1.2015.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 19 maja 2015 roku

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka

w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wysoka uchwały Nr VI/39/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka w rejonie Placu Powstańców Wielkopolskich.

Obszar opracowania obejmuje tereny określone na rysunku stanowiącym załącznik do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, w terminie do dnia 19 czerwca 2015 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej