OBWIESZCZENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 24 lutego 2015 roku

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w obszarze gruntów wsi Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka

oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej zmiany Studium

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3, w związku art. 46 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późń. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Wysoka uchwały Nr IV/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w obszarze gruntów wsi Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka.

Przedmiotem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w obszarze gruntów wsi Jeziorki Kosztowskie i Wysoczka jest uaktualnienie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenów Gminy Wysoka z poszerzeniem obszarów dopuszczających lokalizację liniowej infrastruktury technicznej, w związku z rozmieszczeniem inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 21/22, 89-320 Wysoka, w terminie do dnia 30 marca 2015 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem (o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym), - na adres e-mail:

office@gminawysoka.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej