OGŁOSZENIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 4 listopada 2014 roku

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wysoka w rejonie wsi Mościska, Kostrzynek, Rudna, Nowa Rudna, Stare, Gmurowo, Sędziniec, Czajcze, Kijaszkowo, Młotkowo – Jądrowo, Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie, Wysoczka, Wysoka Wielka oraz miasta Wysoka w rejonie ulic Kościelnej, Dworcowej, Księdza Romana Budniaka, Generała Świerczewskiego, Placu Wolności, Świętego Walentego, Ogrodowej, Placu Powstańców Wielkopolskich.

Na podstawie art. 39 ust. 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 j.t. ze zm.] zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wysoka sporządzanego w rejonie wsi Mościska, Kostrzynek, Rudna, Nowa Rudna, Stare, Gmurowo, Sędziniec, Czajcze, Kijaszkowo, Młotkowo – Jądrowo, Młotkowo, Jeziorki Kosztowskie, Wysoczka, Wysoka Wielka oraz miasta Wysoka w rejonie ulic Kościelnej, Dworcowej, Księdza Romana Budniaka, Generała Świerczewskiego, Placu Wolności, Świętego Walentego, Ogrodowej, Placu Powstańców Wielkopolskich, opracowywanego na podstawie Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka Nr XLVI/292/2014 z dnia 30 października 2014 roku.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w sprawie:

- w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, - Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, - ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka, - Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, - za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,

- na adres office@gminawysoka.pl,

w terminie do 12 grudnia 2014 roku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej