WYPRAWKA SZKOLNA 2016/2017

Burmistrz Miasta i Gminy w Wysokiej informuje, że  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1045 ) określa  warunki udzielania pomocy uczniom w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „ Wyprawka szkolna”. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest udzielana uczniom:

1)     słabowidzących,

2)     niesłyszących,

3)     słabosłyszących,

4)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

5)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

6)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

7)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-6

-posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,  uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych,

„Wyprawka Szkolna” nie przysługuje uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klas I-III szkoły podstawowej,

w przypadku gdy uczniowie ci korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wartość dofinansowania  wynosi od 175 zł do 770 zł. w zależności od  tego, czy uczeń korzysta z podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, czy do kształcenia specjalnego.

 

Dla uczniów korzystających z materiałów edukacyjnych:

a)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy I - III szkół podstawowych, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

 

 

do kwoty 175 zł. 

Dla uczniów niekorzystających z podręcznika do kształcenia specjalnego:

a)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas VI szkół podstawowych lub klas III gimnazjum,

c)       uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych.

 

 

 

 

do kwoty 225 zł.

Dla uczniów korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego:

a)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

b)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do: klas VI szkół podstawowych lub klas III gimnazjum.

UWAGA: W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych kwota nie może być wyższa niż 192,50 zł.

 

 

 

 

 

 

do kwoty 770 zł.

 

Dla uczniów niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego:

a)       słabowidzących,

b)       niesłyszących,

c)       słabosłyszących,

d)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e)       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g)       niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f, uczęszczających do: klas VI szkół podstawowych, klasy VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia lub klas III ogólnokształcących szkół baletowych.

 

 

 

 

 

do kwoty 325 zł.

Dla uczniów korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;

a)       niesłyszących,

b)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

c)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona lit. a i b uczęszczających do klas VI szkół podstawowych, klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia lub klas III ogólnokształcących szkół baletowych.

UWAGA: W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych kwota nie może być wyższa niż 308 zł.

 

 

 

 

 

 

do kwoty 770 zł. 

 

Dla uczniów niekorzystających z podręcznika do kształcenie specjalnego

a) słabowidzących,

b) niesłyszących,

c) słabosłyszących,

d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f

- uczęszczającego do klasy III gimnazjum, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych albo klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej.

 

 

 

 

 

 

do kwoty 350zł.

Dla uczniów korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego:

a)       niesłyszących,

b)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

c)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a i b, uczęszczających do: klas III gimnazjów, klasy III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych lub klas VI ogólnokształcących szkół baletowych.

UWAGA: W przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych kwota nie może być wyższa niż 303,50 zł.

 

 

 

 

 

 

do kwoty 607 zł.

Dla uczniów uczęszczających do szkół zawodowych:

a)       słabowidzących,

b)       niesłyszących,

c)       słabosłyszących,

d)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e)       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona  w lit. a i f.

 

 

 

 

 

 

 

do kwoty 390 zł.

 

 

 

 

 

 

Dla uczniówszkół ponadgimnazjalnych:

a)       słabowidzących,

b)       niesłyszących,

c)       słabosłyszących,

d)       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

e)       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

f)        z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

g)       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w lit. a-f, uczęszczających do liceów ogólnokształcących, techników, klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych i liceów plastycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do kwoty 445 zł.

Wniosek  składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017, w terminie do 15 września 2016 r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                                               /-/ Marek Madej