PP.67330.1.2014                                    Wysoka, dnia 9 lipca 2014 roku

 

                                              OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2012 r., nr 647 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4, w oparciu o art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2013 r., nr 267 j.t./,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia,

że w dniu 25 czerwca 2014 roku, zostało wszczęte na wniosek Miasta i Gminy Wysoka, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, postępowanie wsprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  budowa kompleksu sportowego z boiskiem, placem zabaw i wiatą oraz budowa zjazdu publicznego z drogi publicznej,

planowanej do realizacji na działce nr 21/1 leżącej w obrębie wsi Wysoka Mała, w gminie Wysoka

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25. Obwieszczenie uznaje się za upublicznione po upływie 14 dni od dnia wywieszenia.

                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka                                                 

                                                             Marek Madej

Otrzymują:

1. strony wg rozdz. w aktach sprawy

-  gabloty ogłoszeń (Wysoka, Wysoka Mała)

- BIP

- w miejscu lokalizacji inwestycji

2. a/akta

IF-W