ZPP.271.3.2014 Wysoka, dnia 30 maja 2014 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem ogrodzenia w miejscowości Wysoka”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

I. Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Zakład Produkcyjno-Usługowy

„ROMEX”, sp. z o.o.

Ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

L.p.

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Magiczna Tęcza, Kaźmierczak Rafał

Papowo Toruńskie, ul. Warszawska 26/4

87-148 Łysomice

74,45

2.

Baten, sp. z o.o.

Ul. Chełmońskiego 247

31-348 Kraków

77,58

3.

Józef Kozłowski

Tychowo 16

76-100 Sławno

86,35

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ‘APIS” , J. Oziębło

Ul. Kolaniki 19

37-500 Jarosław

78,75

5.

Zakład Produkcyjno-Usługowy Romex, sp. z o.o.

Ul. Hetmańska 38

85-039 Bydgoszcz

100,00

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka