Ponowne wykorzystanie informacji publicznych

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu Miasta i Gminy Wysoka, niezależnie od sposobu jej utrwalenia ( w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach określonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 ze zm.).

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

 1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka – http://www.gminawysoka.pl,

 2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Wysoka,

 3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Informacje publiczne są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania, co do zasady, bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie, z zastrzeżeniem jednakże warunków, o których mowa poniżej, sposobu korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz możliwości pobierania opłaty za udostepnienie w celu ponownego wykorzystywania informacji publicznej na wniosek, w sytuacji wystąpienia dodatkowych kosztów, wynikających ze sposobu przygotowania informacji wskazanego przez wnioskodawcę. W przypadku nałożenia opłaty uwzględniony zostanie koszt przygotowania i przekazania informacji publicznej (koszt przesyłki) oraz inne koszty związane z ewentualnymi nietypowymi wnioskami.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej

Podmioty ponownie wykorzystujące informację publiczną są zobowiązane do:

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej

 2. udostępniania innym użytkownikom informacji publicznej w pierwotnie pozyskanej od Miasta i Gminy Wysoka

 3. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej

Miasto i Gmina Wysoka nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. rezultaty przetworzenia informacji ponownie wykorzystywanej;

 2. ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazane informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny;

 3. wykorzystywanie informacji publicznej przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Miastu i Gminie Wysoka.

Sposób korzystania z informacji publicznych spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Zezwala się na wykorzystywanie informacji publicznej spełniającej cechy utworu lub stanowiącej bazę danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, wyłącznie pod warunkiem, że nie narusza to przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 j.t.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U.2006.90.631 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001.128.1402 ze zm.), z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek

Udostępnienie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek w przypadku:

 1. gdy informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka, została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania.

 2. Gdy podmiot zainteresowany zamierza wykorzystywać informację publiczną, zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka lub publicznie udostępnioną w inny sposób (np. zamieszczoną w serwisie internetowym Gminy Wysoka – www.gminawysoka.pl , na innych warunkach niż zostały dla tej informacji określone;

Urząd Miasta i Gminy Wysoka określa warunki udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych może wystąpić przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, o czym powiadamia się wnioskodawcę w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji rozporządzeniem z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz.U.2012.94). Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznych - pobierz

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty.

 1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępnie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat.

 2. Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2013.267 ze zm.), z tym że:

 1. odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

 2. uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystywania informacji publicznej na podstawie art. 23g ust. 8 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej zawiera wskazanie osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która posiada prawa autorskie, jeżeli jest znana, albo licencjodawcy, od którego Miasto i Gmina Wysoka uzyskała dany utwór.

 1. Do skarg rozpatrywanych w postepowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U.2012.270), z tym, że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

W zakresie nieobjętym niniejszą regulacją zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w rozdziale 2a z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001.112.1198 ze zm.).