ZPP.271.1.2013 Wysoka, dnia 8 marca 2013 roku


INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Rudna, gm. Wysoka”


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

Usługi Remontowo-Budowlane

AD-BUD” Adam Wójcik

Ul. Orzeszkowej 32, 64-830 Margonin


Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu. Oferta uzyskała największą liczbę punktów.


Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu:L.p.


Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

Zakład Usługowo-Handlowy, Zbigniew Szydłowski

Ul. M. Konopnickiej 71,

64-915 Jastrowie


72,68

2.

BESTBAU, Izabela Woźna,

Ul. Ujska 1

64-800 Chodzież


62,09

3.

Zakład Ogólnobudowlany „MARK”

Mariusz Kądziołka

Ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin


82,71

4.

ASTA-BUD, spółka z o.o.

ul. Warsztatowa 31,

64-920 Piła


78,85

5.

P.P.H.U. „TOMBUD” Tomasz Czerwiński

Ul. Bydgoska 79

78-600 Wałcz


90,89


6.

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane INSTAL WOD-KAN i CO ”BEN-BUD”, Bernard i Maciej Piechut

Ul. Chopina 17/3, 78-600 Wałcz

77,007

Przedsiębiorstwo Budowlane Wiktor Walkowiak

Ul. Wierzbowa 1

62-100 Wągrowiec


74,16

8

TIVOLO, Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka

Sp. jawna, ul. Leśna 4

77-424 Zakrzewo


96,92

9.

Usługi Remontowo-Budowlane „AD-BUD”

Adam Wójcik

Ul. Orzeszkowej 32

64-830 Margonin


100,00

10.

PERPIL, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Roman Piehl & Marian Pers

Czajcze 11, 89-320 Wysoka84,04

11.

Zakład Instalacyjno-Budowlany „WIELĄDEK”

Ul. Słowackiego 4B/6

64-800 Chodzież


Oferta odrzucona

Art. 89 ust. 1 pkt 2

Pzp

mgr inż. Marek Madej

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka