Becikowe od 1 stycznia 2013 r.

 

 

Od 1 stycznia 2013 r. nastąpi zmiana zasad wypłacania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, zwanej popularnie „becikowym”.

Do tej pory przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 139 poz. 992 ze zm.) określały, że zapomogę w wysokości 1000 zł może otrzymać matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny, niezależnie od wysokości dochodów.

W dniu 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1255), stosownie, do której o becikowe będą mogli ubiegać się rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, pod warunkiem, że dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922 zł.

Dochód rodziny w przypadku becikowego będzie ustalany analogicznie do dochodu rodziny uwzględnianego przy ustalaniu innych świadczeń rodzinnych.

Pozostałe warunki nabywania prawa do zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie ulegną zmianie.

Przypomnijmy, że wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Jeżeli wniosek o becikowe nie zostanie złożony w powyższym terminie to zostanie on pozostawiony bez rozpoznania.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Należy także pamiętać, że becikowe zostanie wypłacone pod warunkiem, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Przepisów dotyczących opieki medycznej nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.