Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

UWAGA PRACODAWCY!

Od 01 września 2012 roku zmienią się warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przysługującego pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, gdyż wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz.1206), a wraz z nią istotne zmiany w systemie kształcenia zawodowego.

Przede wszystkim przebudowana zostanie struktura szkolnictwa zawodowego. Obecnie absolwent gimnazjum może kontynuować naukę  w zasadniczej szkole zawodowej o okresie nauczania  2 lub 3 lata. W zreformowanym systemie wszystkie szkoły zawodowe realizować będą jednolity, trzyletni cykl kształcenia.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Od 01 września 2012r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem mowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:

1)    w przypadku nauki zawodu - 8.081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania określone w punkcie 1 i 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

WARUNKI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

Warunki przyznawania dofinansowania zostały określone w art.70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 ( Dz. U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.). Stosownie do art. 70b ust.7 pracodawca będzie musiał złożyć wniosek w terminie 3 m-cy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

DOFINANSOWANIE  KOSZTÓW KSZTAŁCENIA -TO POMOC DE MINIMIS

 W art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników nakazuje traktować jako pomoc de minimis udzieloną zgodnie z warunkami określonym w rozporządzeniu Komisji nr 1998/2006  w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5).

Od 1 września 2012 roku do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników  pracodawca dodatkowo  przedstawia formularz, który został  określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis( Dz.U.2010 Nr 53, poz.311).

Wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące:

  1)  wnioskodawcy:

a)  imię i nazwisko albo nazwę,

b)  adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby,

c)  identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę,

d)  numer identyfikacji podatkowej (NIP),

e)  formę prawną,

f)  wielkość,

g)  klasę działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489),

h)  datę utworzenia;

  2)  sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości;

  3)  prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis;

  4)  pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 Informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do ww. rozporządzenia.