OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej informuje, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników składa się u dyrektorów szkół, w terminie do dnia 15 września 2012 roku. Osobami uprawnionymi są uczniowie, którzy rozpoczynają w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje również uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, którzy posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla  uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Pomoc przysługuje uczniom pochodzących z rodzin, w którym dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.), tj. 351 zł dochodu netto, z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej.

Pomoc dla uczniów klas I szkoły podstawowej przysługuje jeśli dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.992, z późn. zm.) tj. tj. 504 zł dochodu netto.

 

Burmistrz Miasta i Gminy

 Marek Madej