ZPP.271.7.2012  Wysoka, dnia 12lipca 2012 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 482.000,00 zł na przedsięwzięcie pn: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Św. Walentego w Wysokiej”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu  jako najkorzystniejszą  wybrano ofertęzłożoną przez: 

Bank Spółdzielczy w Wysokiej

Ul. Strzelecka 1, 89-320 Wysoka

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta najkorzystniejsza cenowo. Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

SGB Bank S.A.

ul. Szarych Szeregów 23a

60-462 Poznań

 

97,03

 

2.

Bank Spółdzielczy w Wysokiej

ul. Strzelecka 1

89-320 Wysoka

 

100,00

 

 

 

 

                                                                                                mgr inż. Marek Madej

                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka