PP.67330.3.2012.                                                                                                           Wysoka, dnia 10 lipca 2012 roku

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3,  art. 53 ust. 1- 4 i art. 54 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), dnia 10 lipca 2012 roku na wniosek; Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie  - została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

„budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Grabówno (tzw. ul. Rzadkowska)”.

 

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

Decyzja stanie się ostateczną po upływie 28 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

 

 

                                                 Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka                                                                                                                           

                                                               Marek Madej