Wysoka, dnia 23 maja 2012 roku                                                                             

PP.67330.1.2012.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia, że na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3,  art. 53 ust. 1- 4 i art. 54 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), dnia 23 maja 2012 roku na wniosek ; Nadleśnictwa Kaczory, ul. Kościelna 17,

64-810 Kaczory, działającego przez pełnomocnika Pana Radzisława Oczkowicza; ul. Wiosenna 20, Zawada / 64-930 Szydłowo, - została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia;

–„ budowa drogi leśnej L-21 w Leśnictwie Mościska, Nadleśnictwie Kaczory położonej:

1)     w obrębie wsi Mościska na działkach nr: 8174, 8162, 8163, 8164, 8165/1, 8165/2, 8166/1, 8169/1, 8170/1, 8171/1, 8172, 8173, 228 w Gminie Wysoka;

2)     w obrębie wsi Grabówno na działkach nr: 8176/1, 8176/2, 8180, 8182, 8183, 628, 616 w Gminie Miasteczko Krajeńskie”.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile; ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w terminie 14 dni od dnia upublicznienia decyzji.

Decyzja stanie się ostateczną po upływie 28 dni od dnia obwieszczenia.

 

 

 

 

Otrzymują:

1. strony postępowania

gabloty ogłoszeń – Gm. Wysoka, Gm. Miasteczko Krajeńskie

2. a/akta

IF-W