ZARZĄDZENIE NR 125/2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 12 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej

 

 

            Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

            § 1. Nadaję Urzędowi Miasta i Gminy w Wysokiej Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

            § 2. Traci moc Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej nadany Uchwałą Nr XXXV/255/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 18 maja 2011r.

 

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wysoka

Marek Madej