PP.67330.3.2012                                  Wysoka, dnia 18 maja 2012 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 ze zm./; zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm./,

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka zawiadamia,

że w dniu 25 kwietnia 2012 roku, po uzupełnieniu wniosku dnia 15 maja 2012 roku, zostało wszczęte na wniosek Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  „budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Grabówno (tzw. ul. Rzadkowska)”.

Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 10 & 1 K.p.a. można będzie przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, (tel.: 67 2871004 w. 44) w pokoju nr 25.

 

 

 

                                                        Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka                                                                                                                           

                                                                        Marek Madej

 

 

Otrzymują:

1. strony wg obszaru oddz. inwest.

-  gabloty ogłoszeń (Gm. Wysoka, Gm. Miasteczko Krajeńskie)

- BIP

2. a/akta

IF-W