ZPP.271.3.2012  Wysoka, dnia 29marca2012 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.310.000,00 na przedsięwzięcie pn: „Budowa hali sportowej w miejscowości Wysoka””

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą,wybrano ofertę złożoną przez:

SGB-Bank S.A.

Ul. Szarych Szeregów 23a

60-462 Poznań

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:

 

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

SGB-Bank S.A.

ul. Szarych Szeregów 23a

60-462 Poznań

100

2.

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Oddział w Pile

Ul. Dr Fr. Witaszka 2A

64-920 Piła

96,62

 

 

 

                                                                                    mgr inż. Marek Madej

                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka