ZARZĄDZENIE NR 91/2011

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY  WYSOKA

 z dnia 8 listopada 2011r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)  w związku z §4 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLIX/307/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września  2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie – „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na 2012 rok.”

 

§ 2.1. Konsultacje dotyczą organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Wysoka.

2. Opinie dotyczące „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok należy składać w formie pisemnej w sekretariacie – pok. 27 Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej w terminie od dnia 10 listopada 2011r. do dnia 25 listopada 2011r.

3. Projekt „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na 2012 rok”, o którym mowa  w §1 dostępny jest w pokoju Nr 26 i 27 w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

4. W celu opracowania wyników konsultacji powołuje się zespół w składzie:

1)    Pani Halina Borowczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka

2)    Pani Łucja Kośmider – Skarbnik Miasta i Gminy Wysoka

3)    Pani Donata Grabek – inspektor ds. organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

            5. Wyniki konsultacji obwieszcza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikuje na stronie internetowej, nie później niż w terminie 10 dni od ich zakończenia.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Wysoka.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.