UCHWAŁA Nr XII/68/2011

RADY MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 26 października 2011 roku

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 171, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 645, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 132, poz. 777), art. 9 ust. 1 i ust. 3 oraz z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225, poz. 1635 z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237; z 2008 r. Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz.996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, nr 153, poz. 801) Rada Miasta i  Gminy Wysoka uchwala co następuje:

 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka, uchwalonego Uchwałą Nr XXXII/221/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka w dniu 13 lutego 2001 r., ostatnio zmienionego Uchwałą Nr XLVII/291/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 8 września 2010 r., w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka w okolicy miejscowości Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Jeziorki Kosztowskie, Kijaszkowo, Młotkowo, Nowa Rudna, Rudna, Sędziniec, Stare i Tłukomy.

 

§ 2. Przedmiotem zmiany Studium jest uaktualnienie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu miasta i gminy Wysoka z poszerzeniem obszarów dopuszczających lokalizację obiektów pozyskujących energię odnawialną wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w okolicy wsi Rudna i Mościska.

 

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny Nr 1 przedstawiający granice obszaru objętego zmianą studium w skali 1 : 25 000 i Nr 2 przedstawiający teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej i dopuszczalnej lokalizacji farmy wiatrowej oraz infrastruktury technicznej w skali 1 : 10 000.

 

 

§  4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.

 

§  5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                             Karol Borucki