ZPP.272.3.2011

        Wysoka, dnia 25lipca 2011 roku

 

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Modernizacja budynku – Plac Powstańców Wielkopolskich 16, 89-320 Wysoka na potrzeby Ośrodka Upowszechniania Kultury”.

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Usługi Remontowo-Budowlane ‘AD-BUD”, Adam Wójcik, ul. Orzeszkowej 32, 64-830 Margonin  z cenąoferty 274.640,40 zł PLN. 

Wybrana oferta, jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 pkt w jedynym kryterium – najniższej ceny.

            Informacja o wykonawcach, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

 

1.

Elektra-Bis, G. Marzec, J. Szpot, spółka jawna

Ul. Królowej Jadwigi 29, 64-920 Piła

 

 

84,01

 

2.

 

Usługi Remontowo-Budowlane „AD-BUD”

Adam Wójcik, ul. Orzeszkowej 32, 64-830 Margonin

 

 

100,00

 

3.

 

BESTBAU Izabela Woźna

Ul. Ujska 1, 64-800 Chodzież

 

 

76,67

 

 

Marek Madej

                       Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka