KOMUNIKAT
Komisarza Wyborczego w Pile I

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

 o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów
do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 Zgodnie z § 9 pkt 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r.w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. poz. 246), Komisarz Wyborczy w Pile I  informuje, iż przyjmuje zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

 Zgłoszenia przyjmowane będą w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile, Al. Niepodległości 33/35, pokój nr 34, telefon  67 215 28 80, fax 67 212 07 32  

do dnia 28 września 2019 r.*
od poniedziałku do piątku w  godzinach od 8.15 do 16.15

 

Zgłoszenie   o   zamiarze   głosowania   korespondencyjnego   może   być   dokonywane ustnie,  pisemnie,  telefonicznie,  faxem  lub  w  formie  elektronicznej i powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie oraz wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (wzór zgłoszenia w załączeniu). 

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W przypadku wysłania zawiadomienia przesyłką pocztową o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Komisarza Wyborczego w Pile I.

 

Komisarz Wyborczy

                                                                                                       w Pile I

 

                                                                                               /-/ Daniel Jurkiewicz

 

 

 

*) Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności określonej w kalendarzu wyborczym przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu (art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego)