Komisarza Wyborczego w Pile I

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

 

               Komisarz Wyborczy w Pile I informuje, że dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. powoła, na podstawie
art. 182 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), obwodowe komisje wyborcze na obszarze swojej właściwości terytorialnej.

 I. Prawo zgłaszania  kandydatów do obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy wyborczy lub osoby przez nich upoważnione  reprezentujący:

      1) komitety wyborcze utworzone przez partie polityczne bądź koalicje partii politycznych, z których list odpowiednio w ostatnich wyborach wybrano radnych do sejmiku w danym województwie, albo wybrano posłów do Sejmu;

     2) pozostałe komitety wyborcze utworzone w wyborach do Sejmu i do Senatu RP.

 II.  Wyborcy mogą również samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełnienia spośród
      wyborców, zgodnie z art. 182 § 8b i 8c Kodeksu wyborczego.

 III. Zgłoszenia kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych przyjmuje urzędnik wyborczy oraz urząd gminy, w której siedzibę ma dana komisja.

 
       Zgłoszenia  będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu w terminie do 13 września 2019 r. (piątek).

  IV. Sposób zgłaszania określa uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach
        głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu  Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu
        Europejskiego oraz uchwała Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
        w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (zamieszczone na stronie: pkw.gov.pl).

       Formularze zgłoszenia dostępne są na stronach: Państwowej Komisji Wyborczej: pkw.gov.pl i Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Pile: pila.kbw.gov.pl, także w urzędzie gminy i  w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Pile.

Wszelkie informacje związane ze zgłaszaniem kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można uzyskać pod numerami telefonów: 67 215-28-71 i 67 215-28-80 lub w urzędzie gminy.

 

                                                                                                                                     Komisarz Wyborczy

           w Pile I

/-/ Daniel Jurkiewicz