Wysoka, dnia 09 lipca 2024 r.

RMiG.00021.4.2024

 

  

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz §17 ust. 1, §22 ust.1 i 2 i §47a ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję nadzwyczajną IV Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 15 lipca  2024 r. (tj. poniedziałek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Przedkładam porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przedstawienie wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

4.      Przyjęcie porządku obrad.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok. - Projekt uchwały
nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2024-2039. - Projekt uchwały nr 2

7.      Zakończenie posiedzenia i zamknięcie  IV sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

                                                                                                                      

                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                       Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                   

                                                                                                              Stanisław Grzybowski

 

 

 

 

 

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na portalu radni.info.

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Radnych Miasta i Gminy publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka.