Załącznik Nr  3

                                                                                                                do Zarządzenia Nr  28/2011

                                                                                                                Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                z dnia 25 marca 2011

 

INFORMACJA   O   STANIE   MIENIA    KOMUNALNEGO

sporządzona  na dzień  31 grudnia 2010 roku

obejmuje okres od 01 listopada 2009 roku do 30 grudnia 2010 roku.

 

 

             Ustawa z dnia  8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 roku Dz. U.  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami/  w rozdziale 2 art. 6 ust. 7 określa  zakres działania i podstawowe zadania gmin.

 

            Burmistrz Miasta i Gminy jest zobowiązany w terminie do 31 marca  roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu informacje o stanie mienia komunalnego  Art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U.   z 2009 roku  Nr 157 poz. 1240 ) określa co winna zawierać informacja o stanie mienia komunalnego.

 

 

 DANE  DOTYCZĄCE  PRZYSŁUGUJĄCYCH   GMINIE  PRAW  WŁASNOŚCI .

 

W dniu  31 grudnia 2010 roku mienie komunalne  Miasta i Gminy Wysoka  stanowiło   157,45 ha,  nieruchomości zabudowane i niezabudowane.

 

 Gminny zasób nieruchomości

 

Zgodnie z art. 24 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/tekst jednolity  z 2010 r. Dz. U.  Nr 102 poz. 651 ze zmianami/ gminny zasób nieruchomości stanowią:

 

- 9,16 ha - nieruchomości przekazane wraz z zabudowaniami w administrowanie podległemu zakładowi budżetowemu  - Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Wysokiej, położone na terenie miasta w tym:   2,18  ha znajduje się pod obiektem oczyszczalni ścieków w Wysokiej,  

 

   Stan na dzień złożenia ostatniej informacji wynosił  -  9,22 ha.

 

   W okresie od 01 listopada 2009 roku  do  31 grudnia 2009 roku zbyto nieruchomość  o pow. 0,02 ha,   położoną  w Wysokiej przy  ul. Pocztowej 1.

 

   W roku 2010 zbyto nieruchomość położoną w Wysokiej  przy ul. Św. Walentego 33 oraz nieruchomość położoną w Wysokiej  przy ul. Lubińskiego 12  o łącznej powierzchni 0,04 ha.

 

- 23,11 ha  stanowią nieruchomości zabudowane budynkami niemieszkalnymi, nieruchomości niezabudowane, boisko, drogi położone na terenie miasta.

 

 Stan na dzień złożenia ostatniej informacji wynosił  - 23,36 ha.

 

 W okresie od ostatniej  informacji sprzedano jedną działkę budowlaną,  położoną w mieście Wysoka przy  ul. Szkolnej  o pow. 0,25 ha

 

-   63,70 ha  -  stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane, położone na terenie gminy, w tym 24,17 ha stanowi zbiornik wodny – jezioro, 21,13 ha las komunalny.

 

Stan na dzień złożenia ostatniej informacji  wynosił  - 64,00 ha.

 

   W okresie od ostatniej informacji stan  powyższych nieruchomości  powiększył się o powierzchnię działki przejętej  w drodze zamiany we wsi Gmurowo gm. Wysoka  o powierzchnię 0,16 ha.

  W ww okresie w drodze przetargu  nastąpiła sprzedaż działki gruntu zabudowanej budynkami gospodarczymi  we wsi Kijaszkowo gm. Wysoka o powierzchni 0,46 ha.

   

-  18,52 ha   - stanowią  nieruchomości przejęte  od oświaty, zabudowane obiektami szkoły oraz niezabudowane.

 

 Stan na dzień  złożenia ostatniej informacji wynosił  - 18,54 ha.

 

 W okresie od ostatniej informacji sprzedano w drodze przetargu działki gruntu pod garaże o łącznej powierzchni  0,02 ha

   

-  33,05 ha  -  tworzą nieruchomości przejęte  ze  Skarbu Państwa  we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, niezabudowane oraz zabudowane  /1 szkoła; 4 hydrofornie, nieruchomości związane z infrastruktura komunalną/.

 

Stan na dzień złożenia ostatniej informacji wynosił – 33,26 ha.

 

Stan pomniejszył się o powierzchnię 0,21 ha  we wsi Gmurowo gm. Wysoka  w wyniku zamiany działek gruntu.

  

   -  4,29  ha  - są to  nieruchomości nabyte w drodze kupna, zabudowane oraz niezabudowane,  w tym  1,66  ha stanowią drogi przejęte z mocy ustawy.

 

Stan na dzień złożenia ostatniej informacji wynosił  - 4,17 ha

 

     W okresie od ostatniej informacji przejęto z mocy prawa działkę pod drogę o ogólnej powierzchni 0,12 ha.

 

   -  0,07 ha  tworzą    grunty przejęte nieodpłatnie od Skarbu Państwa /były ZOZ/.

 

 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste:

 

-  2,75 ha   grunty oddane  w użytkowanie wieczyste osobom   fizycznym – zabudowane.

 

Stan na dzień  złożenia ostatniej informacji wynosił – 3,54 ha.

 

 W 2010  roku przekształcono prawo użytkowania  wieczystego w prawo własności  nieruchomości położonych w m.  Wysoka,  będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, zabudowanych na cele mieszkaniowe -  o łącznej powierzchni  0,1200 ha,  nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste  dla osób fizycznych.  Przekształcono również prawo użytkowania wieczystego w prawo własności  dla nieruchomości będących  w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych , oddanych na cele handlowe – o łącznej powierzchni 0,67 ha.

 

- 2.80 ha grunty oddane  w użytkowanie wieczyste osobom prawnym  - zabudowane,

w tym: 1,43 ha, grunty oddane w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej w Wyrzysku.

 

Stan na dzień złożenia ostatniej informacji wynosił – 3,66 ha.

 

Zmniejszenie powierzchni gruntów  będących w użytkowaniu wieczystym  osób prawnych  nastąpiło w wyniku zbycia użytkowania wieczystego na własność o łącznej powierzchni użytkowej 0,86 ha.

 

 

 DANE   DOTYCZĄCE  DOCHODÓW   UZYSKANYCH  Z  TYT.  WYKONYWANIA   PRAWA   WŁASNOŚCI.

 

Rada   Miasta i Gminy  w celu zbycia mienia podejmuje stosowne uchwały w odniesieniu  do każdej  nieruchomości. 

 

W okresie od 01 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku

 

W  miesiącu  XI 2009 roku  sprzedano  lokal mieszkalny na rzecz dotychczasowego najemcy – w drodze bezprzetargowej – za kwotę 13.116,10 zł tj. faktyczna wpłata  wyniosła  1.416,10 zł - I rata , pozostała kwota 11.700,00 zł została  zabezpieczona hipotecznie.

Spłata należności została rozłożona na 10 rat rocznych, wpłaty I raty dokonano w m-cu  listopadzie  2009 roku,   czyli  faktyczne wpływy wyniosły I rata -  1.416,10 zł , 9 rat rocznych po 1.300,00 zł każda  podlega zabezpieczeniu hipotecznemu.

Zabezpieczenie hipoteczne podlega corocznemu oprocentowaniu w wysokości 5%  przez okres czterech lat oraz w wysokości 10% przez okres pięciu lat stopy kredytu refinansowego udzielanego bankom przez NBP.

W okresie  od ostatniej informacji do końca grudnia 2009 roku do budżetu gminy wpłynęła  również należność w wysokości 1.280,90 zł.

 

W okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku  zbyto :

 

     -    2 lokale mieszkalne -  na rzecz dotychczasowego najemcy - w drodze bezprzetargowej -  za kwotę  11.329,36 zł .  

Wpłaty powyższej  dokonano  jednorazowo.

 

     -  na rzecz dotychczasowego najemcy, sprzedano w drodze bezprzetargowej, nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalno - gospodarczym za kwotę 20.692,18 . Powyższą kwotę wpłacono jednorazowo.

 

     - w drodze przetargu sprzedano 2 lokale – do adaptacji na  mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi  – za kwotę  106.290,00 .

Wpłaty powyższej należności dokonano jednorazowo.

 

    -  w drodze przetargu dokonano  sprzedaży działki budowlanej o pow. 0,25 ha. Powyższą nieruchomość  zbyto za kwotę   -  62.081,00 zł.   

Wpłata powyższa została dokonana  jednorazowo.

 

   -  sprzedano w drodze  przetargu   12 działek  gruntu   z przeznaczeniem pod garaże . Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości 15.835,44 zł.

Wpłaty za powyższe nieruchomości dokonane zostały jednorazowo.

 

Na terenie gminy we wsi Kijaszkowo sprzedano  w drodze przetargu działkę gruntu  o pow. 0,46 ha , zabudowaną pomieszczeniami gospodarczymi za  kwotę  37.166,85 zł.

 Należność ta została uiszczona jednorazowo.

 

W okresie rozliczeniowym miała miejsce zamiana nieruchomości niezabudowanych we wsi Gmurowo gm. Wysoka. W wyniku zamiany Miasto  i Gmina Wysoka nabyła nieruchomość o powierzchni 0,16 ha, a zbyła nieruchomość o powierzchni 0,21 ha. Z tytułu zamiany Miasto i Gmina Wysoka  uzyskała dopłatę w wysokości   12.375,00 zł.  

 

 Dokonano sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości  osób fizycznych. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości  49.335,00 zł. tj. faktyczna wpłata wyniosła   4.839,00 zł  w tym opłata za operat szacunkowy w wysokości 122,00 zł, pozostała kwota  rozłożona na raty w wysokości 44.618,00 zł została zabezpieczona hipotecznie.

 

Dokonano również  sprzedaży prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości  osób prawnych. Z tego tytułu uzyskano dochód w wysokości  72.945,00 zł.  tj. faktyczna wpłata wyniosła   33.371, 00 zł , pozostała kwota  rozłożona na raty w wysokości 39.574,00 zł została zabezpieczona hipotecznie.

 

Z tytułu wpłat rat  rocznych za lokale mieszkalne, pomieszczenia gospodarcze oraz  działki gruntu   wpływy wyniosły   - 10.351,70 zł, natomiast oprocentowanie kredytu wynosi 351,58 zł.

 

Dokonano również wpłaty należności  w wysokości 1.802,31 zł stanowiącej zaległość.

 

Kwota - 316.133,84 zł stanowi faktyczną wpłatę z tytułu  sprzedaży mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym.

 

 

Inną formą gospodarowania mieniem komunalnym  jest naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

 

 W okresie od 01 listopada 2009  roku do 31 grudnia 2009  roku  do budżetu gminy   z tego tytułu wpłynęła należność w wysokości 873,76 zł.

 

Przypis należności, które winny wpłynąć  do budżetu gminy z tytułu użytkowania  wieczystego gruntów w roku 2010   wynosi:

 

-  od  osób prawnych  - 13.312,53 zł

-  od osób fizycznych – 12.761,03 zł

 

    Faktyczne wpływy z tytułu opłat za  użytkowanie wieczyste  gruntów wyniosły  w okresie sprawozdawczym -  29.505,21 zł

 

W roku 2010 w związku ze złożonymi wnioskami osób fizycznych  będących użytkownikami wieczystymi,  o  przekształcenie   prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonych w m. Wysoka,  zabudowanych na cele mieszkaniowe,  dokonano przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.  

 

W okresie rozliczeniowym dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  osób fizycznych- na kwotę  912.00 zł

 

  Od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia  2010 roku  faktyczne wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym   osób fizycznych  wyniosły – 912,00 zł

 

  Od 01 listopada 2009 rok do dnia 31 grudnia 2009 roku z tytułu dzierżawy i najmu  wpłynęła do budżetu gminy należność w wysokości  12.089,85 zł.   

 

 W roku  2010  na dzierżawę gruntów o pow.  33,43  ha zawarto 66 umów dzierzawy.

 

 Na rok 2010 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości:

- ogółem z mienia komunalnego – 62.336,00 zł

- obwody łowieckie – 7.000,00 zł

- Łącznie  69.336,00 zł

 

Z tytułu  dzierżawy i najmu faktyczna wpłata za okres  od 01 stycznia 2010  roku do 31 grudnia 2010  roku wyniosła:

-ogółem z mienia komunalnego – 59.199,43 zł

w tym  58.236,35 zł  - należność  z zawartych umów najmu i dzierżawy

               963,08 zł  - należność stanowi jednorazowe wpłaty z tytułu wynajmu świetlic

                                    wiejskich

- obwody łowieckie  -  5.739,49 zł                                     

Łącznie : 64.938,92  

  

Jak wcześniej wspomniano część  mienia komunalnego przekazano w administrowanie  Zakładowi Gospodarki Komunalnej , w tym 48 budynków mieszkalnych, w których znajdowało się 187 lokali.

 

W roku 2007 przejęto w drodze zamiany  2 lokale  mieszkalne,  a zbyto 1 lokal użytkowy.

 

Na dzień złożenia  ostatniej informacji stan budynków będących w administrowaniu  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej wynosił 46 budynków, w których znajdowało się  61 lokali mieszkalnych do sprzedania.

 

W okresie od 01 listopada 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku  sprzedano ostatni lokal w  jednym budynku,  w związku z powyższym  stan budynków w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej wynosił  na koniec 2009 roku 45,  w którym znajduje się 60  lokali mieszkalnych do sprzedania.

 

W okresie od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku sprzedano 3  lokale w dwóch budynkach,  w związku z powyższym na  dzień 31 grudnia 2010 roku   stan budynków  pozostałych w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej  wynosi 43 , liczba lokali pozostałych do sprzedaży w ww budynkach  wynosi 57.

 

Spośród 189 mieszkań do chwili obecnej sprzedano 132 co stanowi 69,84 % substancji mieszkaniowej.

 

 INNE  DANE  I  INFORMACJE   O  ZDARZENIACH   MAJĄCYCH   WPŁYW  NA   STAN  MIENIA  KOMUNALNEGO.

 

      Gospodarowanie mieniem komunalnym prowadzi się w  oparciu o uregulowania prawne  tj. ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 roku  Dz. U. Nr 102, poz.  651 ze zmianami).

 W roku 2011 gospodarowanie   mieniem komunalnym realizowane jest poprzez:

- sprzedaż lokali  mieszkalnych  na rzecz dotychczasowych najemców

      - wynajmowanie lokali  użytkowych

- sprzedaż wolnych  lokali  w drodze przetargu

- sprzedaż działek  gruntu  w drodze  przetargu

- przekształcania prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności  na rzecz osób fizycznych i prawnych

- wydzierżawianie  nieruchomości  rolnych  i ogródków przydomowych

- wydzierżawienie jeziora

Planuje się, że dochody w 2011 roku będą  wynosiły:

1. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości:                       - 868.700,00 zł 

2. Opłaty roczne z tyt. sprzedaży  MK                           -   27.000,00 zł

3. Czynsze najmu i dzierżawy                                      -   58.736,00 zł

4.Czynsz za obwody łowieckie                                     -     7.000,00 zł

5. Z wynajmu autobusu                                              -    14.000,00 zł  

6. Wpływy z tytułu oddania gruntów

     w użytkowanie wieczyste                                       -    22.000,00 zł

7. Dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń

    szkolnych                                                             -       5.000,00 zł

    - Gimnazjum  Wysoka

       Sklepik                                                              -      1.000,00 zł

    -  wynajem SSP Wysoka  dzierżawa                       -      4.000,00 zł

8. Przygotowanie posiłków-stołówka                            171.176,00 zł

9.  Stała opłata za przedszkole                                  -     55.500,00 zł

10. Plac Powst. Wlkp. 21- za  sprzedaną energię         -     50.000,00 zł

      elektryczną i cieplną

13. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej         -       5.000,00 zł

                                                                                  __________________

                                                                                  1.284.112 ,00 zł