PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2011 - 2022

  Wyszczególnienie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
I Planowane wydatki* 18 226 113 18 317 244 18 408 830 18 500 874 18 593 378 18 686 345 18 779 777 18 873 676 18 968 044 19 062 884 19 158 199 19 253 990
A w tym: wydatki inwestycyjne 646 850 850 537 785 615 771 156 981 676 922 849 942 001 146 300 92 625 0 0 0
II Planowane dochody** 18 160 249 18 251 050 18 342 305 18 434 017 18 526 187 18 618 818 18 711 912 18 805 472 18 899 499 18 993 997 19 088 967 19 184 411
A Zobowiązania na początek roku 7 736 691 6 880 285 5 663 784 4 567 795 3 535 370 2 351 467 1 293 982 264 700 100 400 0 0 0
B1 Planowane do zaciągnięcia zobowiązania(KREDYT) 200 000                      
B2 Planowane do zaciągnięcia zobowiązania (odsetki  od kredytu) 49 300 7 000 11 200 10 800 8 400 6 000 4 000 1 600 300 0 0 0
C1 Planowane do spłaty zobowiązania 680 895 895 302 826 963 811 743 1 033 343 971 420 991 580 154 000 97 500 0 0 0
C2 Planowane odsetki 375 511 328 199 280 226 231 482 158 960 92 065 41 702 11 900 3 200 0 0 0
III Zobowiązania na koniec roku 6 880 285 5 663 784 4 567 795 3 535 370 2 351 467 1 293 982 264 700 100 400 0 0 0 0
  WSKAŹNIK  DŁUGU %  (III/II)     37,89% 31,03% 24,90% 19,18% 12,69% 6,95% 1,41% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
IV Razem raty i odsetki           C1+C2 1 056 406 1 223 501 1 107 189 1 043 225 1 192 303 1 063 485 1 033 282 165 900 100 700 0 0 0
  Wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w stosunku do planowanych dochodów  (IV/II) 5,82% 6,70% 6,04% 5,66% 6,44% 5,71% 5,52% 0,88% 0,53% 0,00% 0,00% 0,00%
* kwota planowanych wydatków na  lata następujące po 2009r. zostały ustalone  przy zwiększeniu wydatków z 2009r.o wskaźnik  0,5 % w każdym roku.
* kwota planowanych dochodów  na  lata następujące po 2009r. zostały ustalone  przy zwiększeniu dochodów  z 2009r.o wskaźnik  0,5 % w każdym roku.