Wysoka, dnia 8 czerwca 2011 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę hali sportowej w miejscowości Wysoka”

           Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „Węglopol”, sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 31, 44-100 Gliwice (Lider Konsorcjum) oraz „MUR-MAN” sp. j. Rutkowski – Trzecki, ul. Michelsona 23, 88-320 Strzelno – z ceną oferty 2.853.615,40 PLN.

Wybrana oferta, jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 pkt w jedynym kryterium – najniższej ceny.

            Informacja o wykonawcach, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

 

1.

 

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne

„Węglopol”, sp. z o.o., ul. Chodkiewicza 31, 44-100 Gliwice (Lider Konsorcjum) oraz

„MUR-MAN”, sp. j. Rutkowski-Trzecki, ul. Michelsona 23, 88-320 Strzelno

 

 

100,00

 

2.

 

Konsorcjum firm:

„Lepiko” sp. z o.o. (Lider Konsorcjum)

Przedsiębiorstwo Budowlane MHM PAECH Sp. z o.o.

Skórzewo , ul. Skórzewska 19, 60-185 Poznań

 

 

 

85,96

                                                    

                                                                                                  mgr inż.  Marek Madej

                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka