ZPP.2710.2.2011                                                                   Wysoka, dnia 25 maja 2011 roku

 

 

Informacja nr 2 dla Wykonawców

 

 

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Budowa Hali sportowej w miejscowości Wysoka”

 

 

        W związku z przesłanymi pytaniami, w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/ udzielam następujących odpowiedzi:

 

Dotyczy: przedmiar budowlany:

Zapytanie Nr 1:

Poz. 10, 470, 730 – jaki rodzaj i grubość styropianu przyjąć w tych pozycjach (ocieplenie fundamentów) – brak danych w udostępnionej dokumentacji

Odpowiedź:

Proszę przyjąć styropian o grubości 8 cm, rodzaj EPS 100-038.

 

Zapytanie Nr 2:

Poz. 1020 – na rys. 25 przyjęto styropian EPS 200, natomiast na przekrojach jest EPS 100. Jak ma być ?

Odpowiedź:

Proszę przyjąć styropian EPS 200-036.

 

Zapytanie Nr 3:

Poz. 1050 i 1060 – w SIWZ Zamawiający pisze, że dla zaplecza wykonano już warstwy posadzki do chudego betonu włącznie, natomiast w przedmiarze ujęto podsypkę i podkład betonowy. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Pozycja 1050 i 1060 – warstwy posadzki z chudego betonu są wykonane i proszę ich nie wyceniać.

 

Zapytanie Nr 4:

Dział 3.7. – posadzka zaplecza:

- brak dla posadzki pozycji dotyczącej zbrojenia posadzki siatką,

- istnieje rozbieżność w warstwach posadzki podanych na rys. 25, a podanych na przekrojach, rys. 5 i 6.

Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Należy doliczyć pozycję dotyczącą zbrojenia posadzki siatką.

Posadzka według rysunku szczegółowego nr 25 – w załączeniu.

 

Zapytanie Nr 5:

Poz. 1110 i 1120 – w pozycjach tych ujęto te same skrzydła łazienkowe.

Prosimy o odpowiedź.

Odpowiedź:

W pozycji 1120 ujęto skrzydła łazienkowe, w pozycji 1110 skrzydła pełne do sanitariatów.

 

Zapytanie Nr 6:

Poz. 1390 – w dokumentacji balustrada występuje przy dwóch podjazdach. Obmiar powinien wynosić 8,0m. Czy zmienić ?

Odpowiedź:

Pozycja 1390 proszę o zmianę – obmiar powinien wynosić 8,0 m.

 

Zapytanie Nr 7:

W przedmiarach brak uchwytów dla niepełnosprawnych. Czy wchodzą w zakres postępowania ?

Odpowiedź:

Tak, uchwyty wchodzą w zakres opracowania i należy je ująć.

 

Zapytanie Nr 8:

Czy dostawa i montaż wieńców stalowych wchodzi w zakres niniejszego przetargu ?

Brak tych pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Montaż wieńców stalowych wchodzi w zakres montażu dachu powłoki ABM 240.

 

Zapytanie Nr 9:

Czy dostawa i montaż rynien i rur spustowych wchodzi w zakres niniejszego przetargu ?

Brak tych pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Dostawa i montaż rynien i rur spustowych wchodzi w zakres montażu dachu powłoki ABM 240.

 

Zapytanie Nr 10:

W zestawieniu stolarki występują okna o wym. 900x1200. Brak ich w dokumentacji i przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Okno występujące w zestawieniu stolarki 0,90 m x 1,20 m – jest to okno pomiędzy salą gimnastyczną i pomieszczeniem Nr 2. Proszę przyjąć okno jak w zestawieniu stolarki.

 

Zapytanie Nr 11:

Brak na rysunkach określenia położenia daszków nad wejściem. Prosimy o załączenie schematu.

Odpowiedź:

Usytuowanie daszka nad wejściem – zgodnie z załączonym schematem.

 

Zapytanie Nr 12:

W dziale 4 przedmiaru wszystkie podjazdy i schody zewnętrzne wykończone są kostką, natomiast zgodnie z przekrojem C-c (rys. 6) podjazdy i schody przed salą do ćwiczeń korekcyjnych wykończone są płytkami. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Wszystkie podjazdy i schody należy wykończyć kostką.

 

 

 

 

 

Zapytanie Nr 13:

Czy zagospodarowanie terenu jak zieleń, ławki parkowe itp. wchodzi w zakres niniejszego przetargu ? Brak tych pozycji w przedmiarze.

Odpowiedź:

Zagospodarowanie terenu jak zieleń, ławki parkowe nie wchodzą w zakres niniejszego przetargu.

 

Dotyczy: Przedmiar – Drogi wewnętrzne, chodniki

Zapytanie nr 14:

Zamawiający w poz. 50 przedmiaru przyjął odwodnienie w ilości 36,00 mb. Zgodnie z planem zagospodarowania odwodnienie (kan. deszczowa) występuje wokół projektowanej sali co daje ok. 150 mb. Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Odwodnienie wokół projektowanej Sali jest wykonane. Obmiar 36,00 m jest to wymiar przykanalików z rynien spustowych i odwodnienia dróg

 

Zapytanie Nr 15:

W liczeniu obmiaru, w poz. 10, 30 i 40 przyjęto różne powierzchnie. Czy oznacza to, że część podkładów została już wykonana ? Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Obmiar powinien wynosić:

- pozycja 10 – obmiar 1277,00 m2

- pozycja 30 – obmiar 1277,00 * 0,15 = 191,55 m3

- pozycja 40 – obmiar 1277,00 * 0,15 = 191,55 m3

 

 

 

 

                                                                                                   mgr inż. Marek Madej

                                                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka