Z A W I A D O M I E N I E

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Nr VII/33/2011 Rady Miasta i Gminy Wysoka  z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i ścieki od dnia 1 lipca 2011r. obowiązują nowe stawki cen i opłat za pobieraną wodę  i odprowadzane ścieki:

1. Taryfa za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy i eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej w wysokości:

1)    Cena za 1m 3 wody:

·        dla gospodarstw domowych- 2,43 zł netto, 2,62 brutto

·        dla pozostałych odbiorców- 2,43 zł netto, 2,62 brutto

2)    Opłata abonamentowa

·        dla gospodarstw domowych- 1,60zł netto, 1,72 brutto

·        dla pozostałych odbiorców- 3,33zł netto,  3,59 brutto

2. Taryfa za ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność gminy w wysokości:

1)    Cena za 1m 3  oprowadzanych ścieków:

·         dla gospodarstw domowych- 4,28 zł netto, 4,62 brutto

·         dla pozostałych odbiorców- 4,50 zł netto, 4,86 brutto

2)    Opłata abonamentowa:

·         dla gospodarstw domowych- 2,50zł netto, 2,70 brutto

·         dla pozostałych odbiorców- 3,50zł netto, 3,78 brutto

 

Taryfa obowiązuje od 01.07.2011r do dnia 30.06.2012r.

 

 

 

Wysoka, dn. 20.05.2011r.

 

 

KIEROWNIK ZGK WYSOKA

                                                                                                    /-/ mgr inż. Sylwia Szalska