ZPP.2710.2.2011                                                                   

Wysoka, dnia 20 maja 2011 roku

 

 

 

Informacja nr 1 dla Wykonawców

 

  

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn „Budowa Hali sportowej w miejscowości Wysoka”

 

 

        W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami/ udzielam następującej odpowiedzi:

 

Zapytanie:

W kosztorysie ślepym na roboty instalacyjne dotyczącym kotłowni i wentylacji brak obmiarów (błąd przy drukowaniu do PDF). Prosimy o zamieszczenie poprawionych obmiarów na stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

W załączeniu „Przedmiar robót – Instalacja wentylacji mechanicznej, kotłownia i instalacja gazowa” wraz z uzupełnionymi wskaźnikami (ilość, jedn. miary).

 

 

 

 

                                                                                                Marek Madej

                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka