ZPP.272.1.2011

                                                                                                Wysoka, dnia 6 maja 2011 roku

INFORMACJA O WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie  boiska sportowego w ramach w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012”, ul. Szkolna w Wysokiej

           Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /t. jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PAM” , z siedzibą w miejscowości Czapury, ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań – z ceną oferty 1.035.000,00 PLN. 

Wybrana oferta, jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 100,00 pkt w jedynym kryterium – najniższej ceny.

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert:

 

L.p.

 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższej ceny

1.

ALKA MAR Sp. z o.o., ul. Węglowa 1/3

60-122 Poznań

94,26

2.

Nest Sp. z.o.o., ul. Irysowa 31

51-117 Wrocław

53,59

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PAM”

Czapury, ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań

100,00

4.

Konsorcjum Firm: Media Stadion Sp. zo.o.,

Ul. Białowieska 2, 71-010 Szczecin, (lider konsorcjum) oraz Usługowy Zakład Murarski Józef Kądziołka, ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin 

77,78

5.

NOVA SPORT Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 31/5

70-475 Szczecin

61,87

6.

PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewska 5,

71-066 Szczecin

70,80

7.

Firma Kaszub, Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3

83-307 Kiełpino – Leszno 

76,70

 

                                                                                        Marek Madej

                                                             BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA