OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w rejonie wsi Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Nowa Rudna, Rudna, Sędziniec, Stare i Tłukomy, pn. Bądecz.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w związku z art. 39 ust.1 pkt 2, ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXV/219/2009 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia
30 września 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w rejonie wsi Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Nowa Rudna, Rudna, Sędziniec, Stare i Tłukomy, zmienionej uchwałą Nr XL/242/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 lutego 2010r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w rejonie wsi Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Nowa Rudna, Rudna, Sędziniec, Stare i Tłukomy, pn. Bądecz,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka w rejonie wsi Bądecz, Czajcze, Gmurowo, Nowa Rudna, Rudna, Sędziniec, Stare i Tłukomy, pn. Bądecz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opracowaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277 ze zmianami), 

w dniach od 9 marca 2011r. do 30 marca 2011r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy
w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w miejscu wyłożenia dokumentu w dniu 22 marca 2011r. w godzinach 10oo– 13oo. 

 

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zw.
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektów planów i prognoz. Uwagi należy składać:

-          w formie pisemnej na adres Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka,

-          ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka,

-          za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: wysoka@wokiss.pl

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy

w nieprzekraczalnym terminie od 31 marca 2011 r. do dnia 14 kwietnia 2011r.            

 

Czynności: udostępnianie dokumentów oraz przyjmowanie wniosków nastąpią w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej (7oo-15oo).

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka.

 

Uwagi lub wnioski wniesione po upływie terminu wskazanego w niniejszym ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej