ZPP-3412-03/2010                                                             Wysoka, dnia 12 listopada 2010 roku

           

Z A W I A D O M I E N I E   

 

       Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamiam, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: „Modernizacja budynku przy Placu Powstańców Wielkopolskich 16 w Wysokiej na potrzeby Ośrodka Upowszechniania Kultury”:

I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano: 

 

  ofertę nr 1 złożoną przez:   HG INWEST BUDOWLANI

                                                Kaczmarek, Chmara Sp. j.

                                                ul. Buszczaka 5, 64-800 Chodzież

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Treść oferty odpowiada treści SIWZ, Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu,. Oferta najkorzystniejsza cenowo wśród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.

Zestawienie ofert podlegających ocenie:  

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Wartość oferty brutto w złotych

Liczba punktów w kryterium

CENA

1

HG INWEST BUDOWLANI

Kaczmarek, Chmara Sp. j.

ul. Buszczaka 5, 64-800 Chodzież

349.112,81

100

2

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe MIRTECH

Miron Skrzeczkowski

Sarbka 2, 64-700 Czarnków

382.134,79

91,36

3

Usługowy Zakład Murarski

Józef Kądziołka,

ul. Słowackiego 23, 64-830 Margonin

583.953,74

59,78

 

 

II. Odrzucono następującą ofertę: (Oferta Nr 4)

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PERPIL

Roman Piehl, Marian Pers,

Czajcze 11

89-320 Wysoka

 

Otrzymują:

1. Strona internetowa i Tablica ogłoszeń Zamawiającego

2. a/akta

 

                                                                                                mgr inż. Marek Madej

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka