Zaproszenie

 

Zaproszenie do konsultacji Rocznego Programu współpracy samorządu Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2011 rok.

 

Zapraszamy do konsultacji opracowanego projektu Programu współpracy.

 

Ewentualne propozycje i uwagi prosimy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2010r. na adres poczty elektronicznej wysoka@wokiss.pl lub tradycyjnej Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21, 89-320 Wysoka z dopiskiem „Program współpracy