UCHWAŁA NR XLV/284/2010

RADY MIASTA I GMINY  WYSOKA

z dnia 29 czerwca 2010r.

 

w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami:  z  2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146), art. 17 ust. 1, ust. 2 pkt. 3, art. 18, ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami: z 2008r.  Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145) oraz art. 51 ust. 1, art. 53, art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami: z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 145) Rada Miasta i Gminy Wysoka po zasiegnięciu opinii Zarządu Powiatu w Pile, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu  uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się „Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” stanowiącą załącznik Nr 1, wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko aktualizacji programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Wysoka na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka .

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.