OGŁOSZENIE

 

Na podstawie § 14 ust. 2 i 3, Statutu Sołectwa Stare, uchwalonego uchwałą nr XXIV/165/2020 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia
4 sierpnia 2020 r. zwołuję na dzień
   
17 czerwca 2024 r. o godz. 18.00,  w  świetlicy OSP,  zebranie wiejskie Sołectwa Stare.

 

Proponowany porządek  zebrania:

 

1.      Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie zebrania,

b) stwierdzenie ważności zebrania,

c) wybór przewodniczącego zebrania,

d) przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.

 

2.      Sprawozdanie z działalności  Sołtysa i Rady Sołeckiej za okres kadencji
2019-2024.

3.      Wybór Komisji Skrutacyjnej:

·      a) zgłaszanie członków Komisji Skrutacyjnej.

4.      Przeprowadzenie wyboru Sołtysa:

·      a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

·      b) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

·      c) przedstawienie zasad głosowania,

·      d) przeprowadzenie tajnego głosowania,

·      e) ustalenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

5.      Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej,

·      a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

·      b) przedstawienie zasad głosowania,

·      c) przeprowadzenie głosowania tajnego,

·      d) ustalenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

 

6.      Wyrażenie opinii przez mieszkańców w sprawie propozycji sprzedaży  działki
 nr 245/3 położonej w Starem.

7.      Wolne wnioski.

8.      Zakończenie zebrania