Wysoka, dnia  11.06.2024 r.

 

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji Budżetowo – Gospodarczej  odbędzie się w dniu 18 czerwca  2024 r. tj. wtorek o godz. 9.00,  w sali posiedzeń nr 17, I piętro, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

 

Porządek posiedzenia:

                                                                                               

                                                                                        

1.      Sprawy organizacyjne:

a)      powitanie członków komisji i zaproszonych gości,

b)      stwierdzenie quorum,

c)      przyjęcie porządku posiedzenia.                                                                       

2.      Opinia Komisji  w sprawie projektów uchwał dot.:

a.       wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wysoka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Projekt uchwały nr 1.

b.      wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wysoka do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.  Projekt uchwały nr 2

c.       wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi 52/2, 259/2 oraz 238/6 położonych w obrębie Miasto Wysoka.  Projekt uchwały nr 3

d.      przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w mieście Wysoka , przy Placu Powstańców Wielkopolskich 10 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i części gruntu. Projekt uchwały nr 4

e.       opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka. Projekt uchwały nr 5

f.        zmiany uchwały dot. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku.  Projekt uchwały nr 6

g.      udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Różańcowej w Wysokiej na realizację zadania pn. „Renowacja muru ogrodzenia oraz utwardzeń nawierzchni przy Kościele Parafialnym NMP Różańcowej w Wysokiej”. Projekt uchwały nr 7

h.      udzielenia dotacji celowej Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Kostrzynek 35, pn. „Renowacja Bramy Popiela w Kostrzynku.” Projekt uchwały nr 8

i.        zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok. - Projekt uchwały
nr 13      

j.        zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2024-2039. - Projekt uchwały nr 14

3.      Przedstawienie  i prezentacja Raportu o stanie Miasta i Gminy Wysoka za 2023 rok.

4.      Debata nad raportem o stanie gminy:

a)      opinia Komisji Rady w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy,

 

5.      Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2023 rok,

a)        prezentacja sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2023 r.,

b)        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2023 r.,

c)         opinia  Komisji Rady w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2023 r.

 

6.      Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka za 2023 r.

a)        przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu miasta i gminy Wysoka za 2023 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka za 2023 rok, 

b)        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 r.,

c)         uwagi i wnioski radnych w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 r.,                                 

7.      Dyskusja i wolne wnioski.

8.      Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

9.       Zamknięcie posiedzenia komisji.

 

Przewodnicząca Komisji 

Budżetowo - Gospodarczej

(-)  Paulina Strzałka