Wysoka, dnia 11 czerwca 2024 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 609 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego, z 2021,poz. 7714, ze zm.) zwołuję III Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024 r. (tj. wtorek) o godz. 8.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta  i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

5.      Wręczenie nagród dla  wyróżnionych uczniów z terenu miasta i gminy Wysoka  w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.

6.      Przyjęcie protokołu  z  II sesji Rady Miasta i Gminy.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym
z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

8.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9.      Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

10.  Prezentacja złożonych interpelacji i zapytań w okresie międzysesyjnym  oraz informacja w sprawie udzielonych  odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wysoka do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Projekt uchwały nr 1

12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Wysoka do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu.  Projekt uchwały nr 2

13.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy części nieruchomości oznaczonych nr geodezyjnymi 52/2, 259/2 oraz 238/6 położonych w obrębie Miasto Wysoka.  Projekt uchwały nr 3

14.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w mieście Wysoka , przy Placu Powstańców Wielkopolskich 10 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i części gruntu. Projekt uchwały nr 4

15.  Podjęcie uchwały w sprawie  opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wysoka. Projekt uchwały nr 5

16.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2024 roku.  Projekt uchwały nr 6

17.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. NMP Różańcowej w Wysokiej na realizację zadania pn. „Renowacja muru ogrodzenia oraz utwardzeń nawierzchni przy Kościele Parafialnym NMP Różańcowej w Wysokiej”. Projekt uchwały nr 7

18.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej Kostrzynek 35, pn. „Renowacja Bramy Popiela w Kostrzynku.” Projekt uchwały nr 8

19.  Podjęcie uchwał w sprawie planów pracy Komisji Rady na III i IV kwartał 2024 r.  

a)       Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały nr 9

b)      Komisji Budżetowo- Gospodarczej. Projekt uchwały nr 10

c)      Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Projekt uchwały nr 11

d)     Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. Projekt uchwały nr 12

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok. - Projekt uchwały nr 13            

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

21.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2024-2039. - Projekt uchwały nr 14

22.  Przedstawienie  i prezentacja Raportu o stanie Miasta i Gminy Wysoka za 2023 rok.

23.  Debata nad raportem o stanie gminy:

a)      przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji Rady w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy,

b)      zapytania oraz wystąpienia i dyskusja radnych,

c)      zapytania oraz wystąpienia i dyskusja z udziałem przedstawicieli mieszkańców,

d)      uwagi i wnioski radnych w sprawie rozpatrzenia raportu o stanie gminy.

 

24.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka wotum zaufania. - Projekt uchwały nr 15.

 

25.  Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2023 rok,

a)        prezentacja i rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2023 r.,

b)        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2023 r.,

c)         przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji Rady w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2023 r.,

d)        zapytania oraz wystąpienia i dyskusja radnych nad przedstawionym sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2023 r.,

e)         uwagi i wnioski radnych w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego
i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2023 r.,

f)         podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2023 r. - Projekt uchwały nr 16

 

26.  Absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka za 2023 r.

a)        przedstawienie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu miasta i gminy Wysoka za 2023 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka za 2023 rok, 

b)        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 r.,

c)         zapytania oraz wystąpienia i dyskusja radnych,  

d)        uwagi i wnioski radnych w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu miasta i gminy za 2023 r.,

e)         głosowanie w sprawie absolutorium wraz z podjęciem uchwały.- Projekt uchwały nr 17.

 

27.  Interpelacje i zapytania radnych.

28.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

29.  Wolne wnioski.

30.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

31.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

32.  Zakończenie obrad i zamknięcie  III sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

       

   Przewodniczący                                                    

Rady Miasta i Gminy Wysoka

   (-)    Stanisław  Grzybowski

 

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2024.609) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Radnych Miasta i Gminy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Wysoka.