Przetarg rozstrzygnięty !!! - Wybór oferty

 

Wysoka: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkoły podstawowej i gimnazjum w Wysokiej z terenu Gminy Wysoka
Numer ogłoszenia: 222546 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Wysoka reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka , pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, woj. wielkopolskie, tel. (67) 2871004, faks (67) 2871004.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkoły podstawowej i gimnazjum w Wysokiej z terenu Gminy Wysoka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dowóz dzieci i młodzieży szkolnej do szkoły podstawowej i gimnazjum w Wysokiej z terenu Gminy Wysoka Dzienne kursy obejmują przejazdy o długości ok.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który udokumentuje, że posiada zezwolenie, koncesje lub licencje na wykonywanie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który udokumentuje, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał o podobnym zakresie, oraz, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który udokumentuje, że dysponuje co najmniej jednym autobusem o liczbie miejsc siedzących min. 50 sztuk, zapewni zastępczy środek transportu w przypadku awarii autobusu podstawowego, przedstawi aktualne świadectwa kontroli autobusu i kserokopie ubezpieczenia pojazdu,

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który przedstawi aktualne uprawnienia kierowcy do przewozu osób.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który złoży oświadczenie, że jego sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • koncesję, zezwolenie lub licencję
    • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) aktualne uprawnienia kierowcy do przewozu osób oraz kserokopie ubezpieczenia pojazdu - łącznie z pojazdem zastępczym (OC, NW), 2) aktualne świadectwo kontroli autobusu w Stacji Kontroli Pojazdów, 3) pisemne zobowiązanie do zapewnienia zastępczego środka transportu (co najmniej 1 autobus) w przypadku awarii pojazdu lub zaistnienia innych zdarzeń losowych z podaniem marki i roku produkcji włącznie. 4) wykaz taboru samochodowego przewidzianego do wykonania zamówienia z marką i rokiem produkcji, 5) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian w zawartej umowie: - w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, - w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. - dopuszcza zmianę oferowanej ceny w wypadku podwyżki lub zniżki ceny paliwa przy ustabilizowanej cenie w okresie 3 miesięcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.gminawysoka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2010 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wysoka Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka sekretariat - pok. nr 26-28, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie