Wysoka, dnia 9 maja 2024 r.

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz § 22 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Wysoka (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego, z 2021,poz. 7714, ze zm.) zwołuję II Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. (tj. czwartek) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta  i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.      Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy.

4.      Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

5.      Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.

6.      Przyjęcie protokołu  z  I sesji Rady Miasta i Gminy.

7.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym
z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

8.      Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

9.      Prezentacja złożonych przez Radnych interpelacji i zapytań w okresie międzysesyjnym, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Gminy Wysoka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”. Projekt uchwały nr 1

11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Wysoka. Projekt uchwały nr 2

12.  Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie boiska sportowego,  w obrębach ewidencyjnych: Miasto Wysoka i Wysoczka. Projekt uchwały nr 3

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Mościskach im. Wacława Popiela. Projekt uchwały nr 4

14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci  szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto i Gminę Wysoka oraz określenia granic obwodów szkoły podstawowej od dnia 1 września 2024 r.  Projekt uchwały nr 5

15.  Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych  prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka.  Projekt uchwały nr 6

16.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej jako działka nr 245/3,  położonej w  obrębie Stare, gm.  Wysoka – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Projekt uchwały nr 7

17.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej jako działka nr 245/5,  położonej w  obrębie Stare, gm.  Wysoka – sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego. Projekt uchwały nr 8

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej jako działka nr 245/4,  położonej w  obrębie Stare, gm.  Wysoka – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Projekt uchwały nr 9

19.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej jako działka nr 255/2  położonej w  obrębie Miasto Wysoka, gm.  Wysoka – sprzedaż w trybie przetargu. Projekt uchwały nr 10

20.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Wysoka, oznaczonej jako działka nr 258/3  położonej w  obrębie Miasto Wysoka, gm.  Wysoka – sprzedaż w trybie bezprzetargowym w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Projekt uchwały nr 11

21.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 131,58 m2 położonego w Mieście Wysoka przy Placu Powstańców Wielkopolskich 15 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w części  gruntu – sprzedaż w trybie przetargu. Projekt uchwały nr 12

22.  Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki  oznaczonej numerem  geodezyjnym  1,  położonej w  obrębie Kijaszkowo, gm.  Wysoka – sprzedaż bezprzetargowa na rzecz Skarbu Państwa – Lasów Państwowych. Projekt uchwały nr 13

23.  Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      powołania Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały nr 14.  

b)      powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Projekt uchwały nr 15

c)      powołania Komisji Budżetowo- Gospodarczej. Projekt uchwały nr 16

d)     powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Projekt uchwały nr 17

e)       powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. Projekt uchwały nr 18

f)       powołania Komisji Statutowej. Projekt uchwały nr 19

24.  Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Burmistrza. Projekt uchwały nr 20

25.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2024 rok. - Projekt uchwały
nr 21

26.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2024-2039. - Projekt uchwały nr 22

27.  Interpelacje i zapytania radnych.

28.  Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

29.  Wolne wnioski.

30.  Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

31.  Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

32.  Zakończenie obrad i zamknięcie  II sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

szcxegól2y sesji wraz z załącznikami - https://wysoka.radni.info/posiedzenia/posiedzenie/7497

       

   Przewodniczący                                                    

Rady Miasta i Gminy Wysoka

   (-)    Stanisław  Grzybowski

 

Uwaga:

        Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/

        Jednocześnie informuję, iż w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka jest klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w związku z  art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2023.40) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

        Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Radnych Miasta i Gminy publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Wysoka.