Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA
Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21
89-320 Wysoka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

Określenie stanowiska:

podinspektor ds. księgowości budżetowej

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) wykształcenie: średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna, preferowane wyższe: ekonomiczne, (np. ekonomia, rachunkowość);

4) staż pracy – 3 letni staż pracy w komórce finansowo - księgowej,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności: ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o rachunkowości,

2) umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych,

3) umiejętność interpretacji aktów prawnych,

4) predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność

5) znajomość obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych.

3. Zakres zadań na stanowisku:

1)Sprawdzanie dowodów finansowych pod względem rachunkowym, formalnym, zgodnie z wymogami formalnymi i instrukcją obiegu dokumentów.

2) Sporządzanie przelewów.

3) Dekretowanie dowodów finansowych.

4) Księgowanie na urządzeniach księgowych – syntetycznie i analitycznie.

5) Uzgadnianie kont na koniec każdego miesiąca oraz okresu sprawozdawczego.

6) Sporządzanie stosownych protokołów z przeprowadzonych uzgodnień.

7) Wykonywanie okresowych analiz dochodów i wydatków budżetu oraz jednostek organizacyjnych gminy – na potrzeby Burmistrza Miasta i Gminy.

8) Sporządzanie sprawozdań wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

9) Sporządzanie sprawozdań finansowych wynikających z ustawy o rachunkowości.

10) Uzgadnianie oraz terminowe odprowadzanie  składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz innych potrąceń pracowniczych

11) Uzgadnianie naliczenia oraz terminowe przekazywaniem zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

12) Uzgadnianie oraz rozliczanie wydatków pochodzących z dotacji

13) Naliczanie oraz terminowe przekazywanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

14) Księgowanie cząstkowych rejestrów zakupów i sprzedaży towarów i usług objętych ustawą o podatku od  towarów i usług, ustawą o rachunkowości,

15) Dekretowanie i ewidencja księgowa deklaracji VAT z zastosowaniem klasyfikacji   budżetowej,

16) Comiesięczne rozliczenie VAT,

17) Znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych, w szczególności ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

18) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności służbowej za wszelkie błędy i uchybienia oraz niedotrzymanie terminów, związanych z wykonywaniem zadań z zakresu podatku od towarów i usług.

4. Warunki pracy na stanowisku:

1) praca w budynku Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

2) stanowisko wyposażone w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu),

3) praca w godzinach: poniedziałek: piątek 7.00 – 15.00,

4) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

5. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV)

2) list motywacyjny

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

4) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydatów za zgodność z oryginałem)

5) kwestionariusz osobowy

6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej,  Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” –                        w terminie do dnia 6 maja 2024 r. do godz. 1500

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) 
Artur Kłysz