Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu 6 Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 - 2027, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Miasto i Gmina Wysoka ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 6.7 Edukacja przedszkolna, podstawowa oraz kształcenie zawodowe. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

Typ projektu: Edukacja włączająca. Działania na rzecz edukacji włączającej mogą dotyczyć m.in. :

a)       wykorzystania rozwiązań wypracowanych w ramach konkursu „Przestrzeń Dostępnej Szkoły”,

b)       wsparcia podnoszenia kompetencji kadr w zakresie organizacji lub podnoszenia jakości edukacji włączającej,

c)       zapewnienia usług asystenckich dla uczniów i inne działania sprzyjające zwiększaniu udziału dzieci/młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi,

d)       organizacji zajęć specjalistycznych dla dzieci, uczniów z niepełnosprawnościami w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym, wsparciem specjalistycznym zostaną objęte także osoby z otoczenia uczniów,

e)       wsparcia prowadzenia działań mających na celu walkę ze stereotypami i zapobieganie dyskryminacji, m.in. wobec uczniów z niepełnosprawnościami, przez realizację np. szkoleń, wyposażenie w odpowiednie pomoce naukowe dla kadry pedagogicznej, materiały dydaktyczne dla uczniów.

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a)       Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miasta i Gminy Wysoka obejmujące przypisane we wniosku o dofinansowanie zadania, ustalone na etapie przygotowania części budżetowych oraz opisowych projektu.

b)       Miasto i Gmina Wysoka zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.

Nie przewiduje się udziału finansowego Partnera w ramach kosztów pośrednich.

IV. Wymagania wobec partnera:

a)       Partner musi posiadać doświadczenie w realizacji działań na rzecz edukacji włączającej i/lub na rzecz dzieci/młodzieży ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z edukacją włączającą.

b)       Opis udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)

c)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług edukacyjnych wraz z ich krótkim opisem.

d)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

e)       Informację o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego w regulaminowej wysokości – tj. 10% wraz z informacją o źródle wkładu własnego oraz  jego formie (pieniężna lub niepieniężna).

f)        Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

g)       Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

h)       Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

b) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.).

Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a)       Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

b)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z edukacją włączającą. Max. 30 pkt

c)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie świadczenia usług edukacyjnych wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

d)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

e)       Informacja o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego w regulaminowej wysokości – tj. 10% wraz ze wskazaniem jego źródła oraz z informacją o jego formie (pieniężna lub niepieniężna). Max. 30 pkt.

 

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 6 marca 2024 roku na adres e-mail: office@gminawysoka.pl

Miasto i Gmina Wysoka zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podawania powodu.