ZARZĄDZENIE  NR  27/2010

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  WYSOKA

z dnia 12 lipca 2010 roku

 

 

w sprawie zakazu podlewania ogródków przydomowych wodą pochodzącą z wodociągów gminnych.

 

            Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, po. 1591 ze zmianami) oraz § 39 Uchwały Nr XXXV/241/2005 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 5 grudnia 2005r. w sprawie regulaminu korzystania z usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Wysoka z uwagi na duży pobór wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy Wysoka, związany z długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych, mając na względzie konieczność utrzymania dostaw wody do odbiorców zarządzam, co następuje:

 

            § 1. W związku z długotrwałą suszą zabrania się w godzinach od 5.00 do 23.00 pobierania wody z gminnych urządzeń wodociągowych do podlewania ogródków działkowych, zieleńców przydomowych oraz upraw polowych.

 

 

            § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej.

 

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.