ZPP-3412/02/10                                                                     

Wysoka, dnia 02 lipca 2010 roku

 

 

wg rozdzielnika                                           

                                                                                       

                      

       Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo  Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych na „Udzielenie kredytu długoterminowego na przedsięwzięcie pn: „Budowa hali widowiskowo-sportowej w miejscowości Wysoka” dokonano następującego wyboru: 

 

Bank Gospodarstwa Krajowego

Oddział w Pile

ul. dr Fr. Witaszka 2A

64-920 Piła

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza cenowo – 100 pkt

Termin po którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego: 13.07.2010 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

1. Bank Spółdzielczy w Białośliwiu, ul. Kościuszki 41, 89-340 Białośliwie,

koszt obsługi kredytu: 917.046,89 zł, punktacja – 68,83 pkt 

 

 

Otrzymują:

1. Oferenci uczestniczący w postępowaniu – wszyscy

2. Strona internetowa Zamawiającego

3. a/akta

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej