ZARZĄDZENIE Nr  670 / 2023

BURMISTRZA MIASTA  I  GMINY  WYSOKA

 z dnia 08 grudnia  2023 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2001 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.571 z późn. zmian. ) w związku z § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XLX/307/2010 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z gminną radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie, projektów aktów prawa wewnętrznego o dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie – „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.571 z późn. zmian.) na 2024 rok.”

 

§ 2. 1. Konsultacje dotyczą organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i  gminy Wysoka.

2. Opinie dotyczące „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.571 z późn. zmian.) na 2024 rok” należy składać w formie pisemnej w sekretariacie – pok. 27 Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej w terminie od 08 grudnia 2023 r. do 21 grudnia 2023 r.

3. Projekt „Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Wysoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.571 z późn. zmian.) na 2024 rok”, o którym mowa w § 1 dostępny jest w pokoju Nr 24 w Urzędzie Miasta i Gminy w  Wysokiej oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

4. W celu opracowania wyników konsultacji powołuje się zespół w składzie:

1)         Pani Anna Chuchla – Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka

2)              Pani Katarzyna Banasik – inspektor ds. oświaty Urzędu MiG Wysoka

3)              Pan Adam Zgryźniak – inspektor ds. kultury, sportu, spraw wojskowych i  obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

5. Wyniki konsultacji obwieszcza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz publikuje na stronie internetowej, nie później niż w terminie 7 dni od ich zakończenia.

 

            § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. kultury, sportu, spraw wojskowych i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta i Gminy Wysoka.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

 

 

                                                                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

                                                                                                                                             mgr Artur Kłysz